3876-IMG_3869.JPG

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

AVAILABLE NOW $999
Stock #3875
4156-IMG_0338.JPG

JDM 02-06 HONDA CIVIC SI K20A IVTEC 2.0L DOHC MOTOR

JDM 02-06 HONDA CIVIC SI K20A IVTEC 2.0L DOHC MOTOR

AVAILABLE NOW $999
Stock #4156
4414-IMG_8041.JPG

JDM 2002-2006 K20A 2.0L DOHC VTEC MOTOR FOR HONDA CIVIC

JDM 2002-2006 K20A 2.0L DOHC VTEC MOTOR FOR HONDA CIVIC

AVAILABLE NOW $999
Stock #4414
4185-IMG_0959.JPG

JDM 2002-2006 K20A 2.0L DOHC VTEC MOTOR FOR HONDA CIVIC

JDM 2002-2006 K20A 2.0L DOHC VTEC MOTOR FOR HONDA CIVIC

AVAILABLE NOW $999
Stock #4185
3931-IMG_4641.JPG

JDM 2.0L K20A DOHC I VTEC MOTOR FOR ACURA RSX 2002-2006

JDM 2.0L K20A DOHC I VTEC MOTOR FOR ACURA RSX 2002-2006

AVAILABLE NOW $749
Stock #3931
4187-IMG_0997.JPG

2002-2006 JDM HONDA CIVIC SI I VTEC K20A 2.0L DOHC MOTOR

2002-2006 JDM HONDA CIVIC SI I VTEC K20A 2.0L DOHC MOTOR

AVAILABLE NOW $999
Stock #4187
3420-IMG_1351.JPG

2002-2006 JDM HONDA CIVIC SI I VTEC K20A 2.0L DOCH ENGINE

2002-2006 JDM HONDA CIVIC SI I VTEC K20A 2.0L DOCH ENGINE

AVAILABLE NOW $999
Stock #3420
3684-IMG_9717.JPG

2002-2006 ACURA RSX JDM K20A 2.0L DOHC I-VTEC ENGINE LONG BLOCK

2002-2006 ACURA RSX JDM K20A 2.0L DOHC I-VTEC ENGINE LONG BLOCK

AVAILABLE NOW $749
Stock #3684
3239-IMG_8535.JPG

JDM HONDA CIVIC BASE HONDA CIVIC Si K20A 2.0L i-VTEC ENGINE ONLY K20A3

JDM HONDA CIVIC BASE HONDA CIVIC Si K20A 2.0L i-VTEC ENGINE ONLY K20A3

AVAILABLE NOW $999
Stock #3239
4524-IMG_9272.JPG

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

AVAILABLE NOW $999
Stock #4524
4030-IMG_7409.JPG

2006-2011 HONDA CIVIC JDM K20Z2 2.0L VTEC ENGINE LONG BLOCK

2006-2011 HONDA CIVIC JDM K20Z2 2.0L VTEC ENGINE LONG BLOCK

AVAILABLE NOW $1,250
Stock #4030
4280-IMG_1954.JPG

2002-2006 ACURA RSX JDM K20A 2.0L VTEC DOHC MOTOR

Deposit

3355-IMG_9645.jpg

JDM HONDA CIVIC K20A 2.0L I VTEC DOHC MOTOR FOR SALE

Sold out

3612-IMG_7857.JPG

JDM 2002-2006 ACURA RSX K20A 2.0L DOHC I VTEC MOTOR

Sold out

3877-IMG_3879.JPG

HONDA CIVIC JDM K20A 2.0L DOHC I VTEC ENGINE 2002-2006

Sold out

3878-IMG_3888.JPG

JDM 2002-2006 ACURA RSX K20A 2.0L BASE MODEL ENGINE DOHC VTEC 160HP

Sold out

3885-IMG_3980.JPG

2002-2006 ACURA RSX JDM K20A 2.0L I VTEC DOHC MOTOR

Sold out

3642-IMG_9172.JPG

02-06 ACURA RSX JDM K20A 2.0L DOHC I VTEC ENGINE

Sold out

3134-IMG_6696.JPG

ACURA RSX K20A 2.OL DOHC ENGINE

Sold out

4172-IMG_0614.JPG

2002-2006 JDM ACURA RSX 2.0L K20A DOHC VTEC ENGINE

Sold out

3152-IMG_6950.JPG

HONDA CIVIC K20A 2.0L BAS MODEL IVTEC DOHC ENGINE

Sold out

4435-IMG_8288.JPG

HONDA CIVIC SI 2002-2006 JDM K20A 2.0L I-VTEC MOTOR

Sold out

3929-IMG_4614.JPG

2002-2006 JDM K20A 2.0L DOHC IVTEC ENGINE FOR ACURA RSX

Sold out

4186-IMG_0982.JPG

2002-2004 ACURA RSX JDM K20A 2.0L DOHC I VETC ENGINE LONG BLOCK

Sold out

3166-1.jpg

HONDA CIVIC K20A 2.0L IVTEC DOHC ENGINE

Sold out

3681-IMG_9685.JPG

JDM ACURA RSX 02-06 JDM K20A 2.0L DOHC I-VTEC ENGINE LONG BLOCK

Sold out

3708-IMG_0013.JPG

00-06 ACURA RSX JDM K20A 2.0L I VTEC ENGINE FOR SALE

Sold out

4022-IMG_7298.JPG

JDM K20A 2.0L DOHC VTEC 2002-2006 FOR ACURA RSX ENGINE

Sold out

3260-IMG_8836.JPG

ACURA Rsx K20A 2.OL I VTEC MOTOR AND AUTOMATIC 4X4 TRANSMISSION

Sold out

4032-IMG_7449.JPG

HONDA CIVIC SI 2006-2011 JDM K20A 2.0L I-VTEC MOTOR K20Z2 REPLACEMENT

Sold out

3272-IMG_8990.JPG

02-05 JDM RSX K20A DOHC 2.0L I VTEC BASE MODEL MOTOR

Sold out

4041-IMG_7619.JPG

2002-2006 ACURA RSX JDM 2.0L K20A DOHC VTEC MOTOR FOR SALE

Sold out

4043-IMG_7640.JPG

2006-2011 HONDA CIVIC SI JDM 2.0L K20A I-VTEC ENGINE FOR SALE

Sold out