291-IMG_3849.JPG

1992-2000 JDM HONDA CIVIC D16A 1.6L S22 4X4 MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

1992-2000 JDM HONDA CIVIC D16A 1.6L S22 4X4 MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

AVAILABLE NOW $749
Stock #TRANS-291
94-IMG_1961.JPG

JDM 1992-2001 HONDA CIVIC ZC 1.6L SOHC MANUAL GREARBOX

JDM 1992-2001 HONDA CIVIC ZC 1.6L SOHC MANUAL GREARBOX

AVAILABLE NOW $699
Stock #TRANS-94
160-IMG_8237.JPG

JDM HONDA CIVIC D16A 1.6L SOHC MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

JDM HONDA CIVIC D16A 1.6L SOHC MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

AVAILABLE NOW $699
Stock #TRANS-160
172-IMG_0550.JPG

1996-2000 HONDA CIVIC D16A/D15B 1.6L/1.5L SOHC AWD HYDRO 5SPEED MANUAL TRANSMISSION

1996-2000 HONDA CIVIC D16A/D15B 1.6L/1.5L SOHC AWD HYDRO 5SPEED MANUAL TRANSMISSION

AVAILABLE NOW $749
Stock #TRANS-172
177-IMG_0685.JPG

1992-2000 HONDA CIVIC JDM D16A 1.6L SOHC MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

1992-2000 HONDA CIVIC JDM D16A 1.6L SOHC MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

AVAILABLE NOW $699
Stock #TRANS-177
250-IMG_1852.JPG

JDM HONDA CIVIC D16A8 1.6L S20 MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

JDM HONDA CIVIC D16A8 1.6L S20 MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

AVAILABLE NOW $749
Stock #TRANS-250
41-IMG_0281.JPG

HONDA CIVIC 1996-2000 JDM D16A, ZC, D16Y8 1.6L SOHC S8G MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

Sold out

53-IMG_0460.JPG

1988-1991 JDM HONDA CIVIC ZC 1.6L DOHC 5SPEED MANUAL TRANSMISSION

Sold out

95-IMG_1970.JPG

JDM 1992-2001 HONDA CIVIC ZC D16A 1.6L SOHC MANAUL TRANSMISSION S8G-1017043

Sold out

193-IMG_7805.JPG

1992-1995 JDM HONDA CIVIC DELSOL M24A AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

196-IMG_7877.JPG

JDM 1992-2000 D16A/D15B SOHC 5SPEED MANUAL AWD TRANSMISSION HONDA CIVIC

Sold out

220-IMG_8392.JPG

1992-2000 JDM HONDA CIVIC D16A D15B MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

Sold out

249-IMG_1826.JPG

1992-2000 JDM HONDA CIVIC MANUAL TRANSMISSION 5SPEED S40

Sold out