3262-IMG_8857.JPG

JDM HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC DUAL VTEC ENGINE, ECU

Sold out

3112-IMG_6292.JPG

HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE

Sold out

3478-IMG_2137.JPG

1996-1999 JDM HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE

Sold out

3967-IMG_5402.JPG

JDM HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

Sold out

3837-IMG_3155.JPG

JDM 1996-2000 HONDA CIVIC D15B DUAL STAGE VTEC MOTOR MANUAL TRANSMISSION, ECU, WIRING

Sold out

3293-IMG_9294.JPG

CIVIC 2002-2005 D15B SOHC 1.5L VTEC JDM MOTOR LONG BLOCK

Sold out

3945-IMG_4899.JPG

2001-2005 JDM D15B 1.5L SOHC VTEC ENGINE LONG BLOCK FOR HONDA CIVIC

Sold out

3911-IMG_4303.JPG

HONDA CIVIC 1.5L SOHC D15B VTEC REPLACEMENT FOR D17A 1.7L SOHC VTEC MOTOR 2001-2005

Sold out

4310-IMG_2768.JPG

JDM HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE 1996-2000

Sold out

4015-IMG_7204.JPG

1996-1999 JDM 1.5L D15B SOHC MOTOR FOR HONDA CIVIC

Sold out

4009-IMG_7130.JPG

JDM D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE FOR HONDA CIVIC 1996-1999

Sold out

3966-IMG_5384.JPG

1996-1999 HONDA CIVIC JDM D15B NON VTEC 1.5L SOHC ENGINE

Sold out

3919-IMG_4506.JPG

JDM 1996-2000 D15B 1.5L DUAL VTEC MOTOR FOR HONDA CIVIC

Sold out

3599-IMG_7520.JPG

JDM 1996-1999 HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE

Sold out

3583-IMG_7333.JPG

JDM 96-99 HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC MOTOR FOR SALE

Sold out

3125-3125-IMG_6499.jpg

HONDA CIVIC D15B 1.5L NON VTEC SOHC ENGINE FOR SALE

Sold out

3566-IMG_5190.JPG

JDM 1992-1995 HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC VTEC ENGINE 5SPEED TRANSMISSION

Sold out

4320-IMG_2983.JPG

JDM HONDA CIVIC 1996-2000 D15B 1.5L SOHC ENGINE LONG BLOCK

Sold out

3384-IMG_0004.JPG

HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC OBD2 DUAL STAGE VTEC MOTOR JDM D15B ENGINE

Sold out

3156-s-l1600.jpg

HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC DUAL VTEC ENGINE

Sold out

3248-IMG_8668.JPG

JDM HONDA CIVIC EX D15B 1.5L SOHC OBD2 DUAL STAGE VTEC ENGINE, ECU

Sold out

3423-IMG_1376.JPG

JDM 1996-2000 HONDA CIVIC OBD2 D15B 1.5L SOHC DUAL VTEC MOTOR 5SPEED TRANSMISSION

Sold out

3437-IMG_1509.JPG

JDM 1996-1999 HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE SWAP

Sold out

3436-IMG_1501.JPG

HONDA CIVIC JDM D15B 1.5L SOHC OBD2 VTEC MOTOR 5SPEED TRANSMISSION 1996-2000

Sold out

3712-IMG_0057.JPG

01-05 HONDA CIVIC JDM D15B 1.5L VTEC MOTOR REPLACEMENT FOR D17A2

Sold out

3270-IMG_8976.jpg

2002-2005 JDM CIVIC D15B 1.5L SOHC VTEC MOTOR FOR SELL

Sold out

3268-IMG_8960.JPG

JDM HONDA CIVC 02-05 D15B 1.5L VTEC SOHC SWAP ENGINE

Sold out

3213-IMG_7992.jpg

HONDA CIVIC D15B 1.5L VTEC ENGINE REPLACEMENT FOR D17A 1.7L VTEC ENGINE

Sold out

3639-IMG_9142.JPG

1996-2000 JDM HONDA CIVIC D15Z7 DUAL VTEC 1.5L SOHC ENGINE 5SPEED TRANSMISSION

Sold out

3775-IMG_1522.JPG

1996-1999 JDM HONDA CIVIC D16A 1.6L NON VTEC SOHC ENGINE

Sold out

3862-IMG_3543.JPG

HONDA CIVIC JDM D16A 1.6L SOHC VTEC MOTOR LONG BLOCK

Sold out

3462-IMG_1953.JPG

1996-2000 JDM HONDA CIVIC D16A 1.6L SOHC ENGINE

Sold out

3415-IMG_1306.JPG

JDM HONDA CIVIC D16A 1.6L VTEC SOHC ENGINE FOR SALE

Sold out

3594-IMG_7451.JPG

JDM 1996-2000 HONDA CIVIC D16Y5 1.6L SOHC VTEC MOTOR

Sold out

4013-IMG_7181.JPG

1996-1999 JDM D16A 1.6L SOHC VTEC ENGINE FOR HONDA CIVIC

Sold out

3439-IMG_1529.JPG

JDM HONDA CIVIC 1992-1995 D16A8 1.6L DOHC MOTOR & MANUAL GEAR BOX

Sold out

3463-IMG_1961.JPG

1996-2000 JDM HONDA CIVIC ZC 1.6L SOHC ENGINE 5SPEED TRANSMISSION

Sold out